Abv96.ru

Юридические консультации онлайн
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Захист прав споживачив повернення аванса за товар

Захист прав споживачив повернення аванса за товар

Випадки, коли продавцеві доводиться повертати отриману від покупця передоплату, на практиці трапляються досить часто. При цьому зазвичай виникають питання, пов’язані з правомірністю вимоги покупця про повернення передоплати. У статті «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН» розповість про те, коли покупець може пред’явити таку вимогу.

Коли передоплату може бути повернено

Питання, пов’язані з поверненням передоплати, регламентуються нормами ЦКУ та ГКУ.

За загальними правилами зміна й розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором (ч. 1 ст. 188 ГКУ).

При цьому в законодавстві передбачено декілька варіантів для повернення передоплати.

Повернення передоплати за домовленістю сторін. Це, мабуть, найбезпроблемніший варіант, при якому сторони доходять згоди про те, що передоплату буде повернено й зобов’язання за договором припиняються.

Відповідно до ч. 1 ст. 651 ЦКУ зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором (ч. 2 ст. 188 ГКУ).

Сторона договору, що одержала пропозицію про зміну або розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду (ч. 3 ст. 188 ГКУ).

Зміна або розірвання договору відбувається в тій самій формі, що й договір, який змінюється чи розривається, якщо інше не встановлено договором чи законом або не випливає зі звичаїв ділового обороту (ч. 1 ст. 654 ЦКУ).

Повернення передоплати через неможливість виконання зобов’язання. Згідно з ч. 1 ст. 205 ГКУ господарське зобов’язання припиняється неможливістю виконання в разі виникнення обставин, за які жодна з його сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом. Наприклад, таке можливо, якщо зважаючи на об’єктивні обставини продавець не може поставити покупцеві передбачений договором товар.

У разі неможливості виконання зобов’язання повністю або частково зобов’язана сторона з метою запобігання невигідним для сторін майновим та іншим наслідкам повинна негайно повідомити про це управнену сторону, яка, зі свого боку, має вжити необхідних заходів щодо зменшення зазначених наслідків. Таке повідомлення не звільняє зобов’язану сторону від відповідальності за невиконання зобов’язання відповідно до вимог закону (ч. 2 ст. 205 ГКУ).

Повернення передоплати внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання. Зазвичай вимогу про повернення передоплати висуває покупець, якого не влаштовує порядок виконання зобов’язань продавцем.

Зокрема, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу в разі відмови продавця передати проданий товар (ч. 1 ст. 665 ЦКУ).

У разі порушення зобов’язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 615 ЦКУ, пп. 1 ч. 1 ст. 611 ЦКУ).

Згідно з ч. 1 ст. 610 ЦКУ порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його в строк, установлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦКУ).

Якщо в результаті прострочення боржника виконання зобов’язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання й вимагати відшкодування збитків (ч. 3 ст. 612 ЦКУ).

У результаті односторонньої відмови від зобов’язання частково чи в повному обсязі відповідно змінюються умови зобов’язання або воно припиняється (ч. 3 ст. 615 ЦКУ), а сам договір вважається зміненим або розірваним (ч. 3 ст. 651 ЦКУ).

У разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняються (ч. 2 ст. 653 ЦКУ). Такі зобов’язання змінюються або припиняються з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або не обумовлено характером його зміни.

У кожному з розглянутих вище варіантів, якщо сторони не дійшли згоди щодо зміни (розірвання) договору або в разі неотримання відповіді в установлений (двадцятиденний строк) з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду (ч. 4 ст. 188 ГКУ).

Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності цим рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду (ч. 5 ст. 188 ГКУ, ч. 3 ст. 653 ЦКУ). І в цьому випадку особливу увагу слід приділити дотриманню строків позовної давності.

Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ч. 1 ст. 256 ЦКУ).

Загальну позовну давність установлено тривалістю в три роки (ч. 1 ст. 257 ЦКУ).

Для окремих видів вимог законом може бути встановлено спеціальну позовну давність: скорочену або більш тривалу порівняно із загальною позовною давністю (ч. 1 ст. 258 ЦКУ).

Позовна давність, установлена законом:

• може бути збільшена за домовленістю сторін. При цьому договір про збільшення позовної давності укладається в письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦКУ);

• не може бути скорочена за домовленістю сторін (ч. 2 ст. 259 ЦКУ).

Позовну давність обчислюють за загальними правилами визначення строків, установленими ст. ст. 253 – 255 ЦКУ.

Перебіг позовної давності починається з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права чи про особу, яка порушила його (ч. 1 ст. 261 ЦКУ).

Відповідно до ч. 5 ст. 261 ЦКУ за зобов’язаннями з визначеним строком виконання відлік позовної давності починається із закінченням строку виконання. У таких правовідносинах перебіг позовної давності починається з дня, наступного за останнім днем, у який відповідне зобов’язання мало бути виконано (п. 4.2 Постанови № 10).

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦКУ зобов’язання, строк виконання якого визначено вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Таким чином, якщо в договорі зазначено конкретну дату або строк, протягом якого контрагент зобов’язаний виконати свої зобов’язання, або ж подію, після якої він зобов’язаний це зробити, відлік позовної давності починають з наступного дня після такої дати (строку, події).

За зобов’язаннями, строк виконання яких не визначено або визначено моментом вимоги, відлік позовної давності починають від дня, коли в кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання (ч. 5 ст. 261 ЦКУ).

У таких випадках кредитор має право вимагати виконання зобов’язання в будь-який час (ч. 2 ст. 530 ЦКУ). Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк з дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає з договору чи актів цивільного законодавства. Отже, відлік позовної давності за зазначеними зобов’язаннями починають з восьмого дня після пред’явлення вимоги.

Перебіг строку позовної давності зупиняється (ч. 1 ст. 263 ЦКУ):

1) якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за цих умов подія (непереборна сила);

2) у разі відстрочення виконання зобов’язання (мораторій) на підставах, установлених законом. На думку ВГСУ, такою підставою є Закон № 2864 (п. 7 Інформаційного листа ВГСУ від 13.02.2002 р. № 01-8/152);

3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини.

У зазначених випадках перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин (ч. 2 ст. 263 ЦКУ).

Перебіг позовної давності переривається в разі вчинення особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу чи іншого обов’язку (ч. 1 ст. 264 ЦКУ).

• повне або часткове визнання претензії;

• зміна договору, з якої вбачається, що боржник визнає існування боргу, а також прохання боржника про таку зміну договору;

• письмове прохання відстрочити сплату боргу (в «предоплатному» випадку, мабуть, прохання продавця про відстрочення поставки товару);

• підписання уповноваженою на це посадовою особою боржника разом із кредитором акта звірки взаєморозрахунків, який підтверджує наявність заборгованості в сумі, щодо якої виник спір.

Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, який минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховують (ч. 3 ст. 264 ЦКУ).

Також на цю тему читайте матеріали видання «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН» (№ 44 за 2015 рік):

Захист прав споживачів

Поради споживачу при замовленні послуг або купівлі товару

Сучасний споживчий ринок характеризується стрімким зростанням обсягів споживання і насичення ринку товарами, у т.ч. іноземного виробництва. Однак, мають місце факти слабкої поінформованості споживачів стосовно споживчих властивостей тієї чи іншої продукції, відсутності відповідної споживчої культури та активної громадської позиції у відстоюванні своїх прав, обману та обрахунків, продажу неякісних товарів, обслуговування неналежного рівня та некоректної поведінки торговельних працівників.

В такому випадку необхідно бути грамотним і освіченим споживачем. Знаючи нескладні правила, споживач зможе самостійно себе захистити від невдалого придбання, адже ринок – це взаємовідносини сторін.

По-перше. Ні в якому разі не користуватись послугами фізичних осіб, які здійснюють торгівлю з рук у невстановлених місцях. Мова йде про осередки несанкціонованої торгівлі, тобто «стихійної» торгівлі.

Купівля продуктів харчування (м’яса, птиці, молока) або різного роду непродовольчих товарів, пов’язана з підвищеним ризиком для здоров’я і життя споживача. Законодавство не передбачає захист прав споживачів при їх порушенні на «стихійних ринках».

Це ж і стосується надання послуг (виконання робіт) особами без обов’язкової державної реєстрації, відповідних дозволів (ліцензій) тощо.

По-друге. Кожному обов’язково слід пам’ятати, що Закон України «Про захист прав споживачів» визначає не лише права, а й обов’язки споживача:

 1. перед початком експлуатації товару необхідно уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в документації на товар;
 2. в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця.

Ці дії обов’язково треба здійснити саме до початку користування товару, а найкраще – взагалі до моменту його придбання. Не виконавши ці дії, споживач зможе втратити право на обмін або повернення товару.

Також статтею 15 Закону надано право, у разі сумніву щодо походження товару, вимагати у продавця видачу копії сертифікату якості (якщо товар підлягає обов’язковій сертифікації) та інших документів, що підтверджують якість і походження.

Якщо ж такі документи відсутні – відмовтесь від покупки.

По-третє. В усіх випадках купівлі товару, замовлення роботи чи послуги необхідно отримати письмове підтвердження цього факту.

Для товарів – достатньо товарного або касового чеку, який продавці зобов’язані видавати в день придбання товару і в якому повинні бути вказані його найменування, ціна, дата продажу та реквізити продавця. Якщо на товар встановлений гарантійний термін, вимагайте повне заповнення оригінальних гарантійних талонів.

Для послуг (робіт) – обов’язково виписується квитанція (укладається договір), в якій повинні бути відомості про:

 • виконавця робіт, його координати, реєстраційні дані;
 • термін початку та закінчення робіт;
 • ціну послуги (роботи) і порядок внесення плати;
 • гарантійний термін на послугу (роботу);
 • відповідальність сторін.
Читать еще:  Штрафы могут списать с банковской карты без предупреждения

Якщо ж оформлюється аванс (передплата) за товар, обов’язково оформлюйте її письмово із зазначенням умов її повернення.

Купуючи товар або замовляючи будь-яку послугу, не вірте продавцеві, що відмовляє вам видати чек, мотивуючи спрощеною системою оподаткування, правилами торгівлі або іншими причинами. В діючих законах та правилах відсутня підстава для відмови вам у видачі таких документів. Якщо підприємець не видає вам чек – відмовтесь і ви від покупки.

У випадку, якщо немає документів, які підтверджують вашу правоту, можна використати докази свідків у суді! Але пам’ятайте: документи завжди надійніше за свідка!

По-четверте. Порядок відпускання та прийому споживачем придбаного товару.

Купуючи продукти харчування , необхідно звернути увагу на наявність маркування, яке передбачає собою інформацію для споживача про:

 • загальну назву харчового продукту, його масу або об’єм;
 • склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок;
 • харчову та енергетичну цінність;
 • найменування, адресу виробника та місце виготовлення тощо

Особливу увагу слід звернути на дату виготовлення, термін та умови реалізації, цілісність упаковки, наявність сторонніх запахів і ознак замокання.

Відсутність на товарі маркування державною мовою та відповідної інформації свідчить про те, що товар є неякісним та можливо навіть небезпечним для вживання.

Відпускання непродовольчих товарів проводиться в упакованому вигляді. Упаковка товарів повинна відповідати вимогам відповідних санітарних правил та забезпечувати збереження товарів.

Якщо пропонується товар без упаковки, не погоджуйтесь на такий, оскільки відсутні будь-які гарантії щодо збереження його товарного вигляду та комплектності

Доставка товарів споживачу оформляється замовленням-квитанцією або іншим документом із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, прізвища споживача, його місця проживання, дати оформлення замовлення, назви товару, артикула, кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання тощо

Доставка товарів здійснюється у строк не пізніше 7 днів з моменту оформлення покупки, якщо інший строк не установлено згідно з домовленістю сторін.

У разі виявлення невідповідності товарів умовам продажу (даним, зазначеним у розрахунковому документі), некомплектних або товарів неналежної якості споживач може відмовитися від прийняття цих товарів. У цьому разі оформляється акт, у якому зазначаються причини відмови. На підставі акта суб’єкт господарювання повинен доставити споживачеві товари без недоліків або повернути вартість товарів та послуг

В жодному разі не підписуйте будь-яких документів про якість та комплектність доставленого товару, не перевіривши цього фактично.

По-п’яте. Правильно пред’являйте претензії.

Закон надає право споживачеві самостійно вибирати, кому пред’являти претензії щодо якості товару та усунення недоліків. Це, на вибір споживача, може бути або продавець його товару, або його виробник, або підприємство, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Ми рекомендуємо пред’являти претензії виключно суб’єкту – продавцю товару. Оформлення претензій здійснюється виключно письмово, із зазначенням обставин справи та вимог споживача відповідно до чинного законодавства.

Вимагайте усунення недоліків у строк 14 днів, а не в інший термін, що пропонується (зразки претензій можна отримати у головного спеціаліста з питань захисту прав споживачів виконкому районної у місті ради).

Нагадуємо, що доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять кілограмів продавцю, виробнику або сервісній організації та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника або того ж сервісного центру.

Не забувайте вимагати від продавця (тільки в письмовій формі) видачу аналогічного товару з обмінного фонду магазину на час ремонту Вашого основного виробу (якщо товар віднесено до переліку товарів, з яких створюється обмінний фонд)

Приймаючи товар з ремонту – перевіряйте його справність, комплектність і цілісність одразу на місці. Не поспішайте підписувати документи, не перевіривши справність товару. Якщо встановлена невідповідність товару або виникли будь-які інші дефекти – не приймайте такий товар, вимагайте їх повного усунення.

А в тому випадку, якщо виконавцем будуть порушені вказані терміни ремонту, тільки в цьому випадку споживач зможе вимагати обмін товару або повернення коштів (також письмово). Пам’ятайте, дотримуючись цих нескладних правил, Ви самостійно зможете захистити свої права та убезпечити себе від небажаного придбання товару або замовлення послуги.

Захист прав споживачив повернення аванса за товар

1. Щоб перейти до оплати товару — покладіть його до кошика та оберіть зручний спосіб оплати. Для наших онлайн-клієнтів доступні кілька варіантів оплати: повна передоплата на рахунок магазину, аванс у сумі не менше 200 грн (для різних товарів діє різна сума авансового платежу, яку уточнюють менеджери магазину для кожного замовлення окремо), післяплата.

2. Повна оплата наперед — просто оплатіть повну вартість товару на нашому сайті та очікуйте на дзвінок від наших менеджерів. Вони уточнять ваші дані, адресу доставки та деталі про товар: матеріал, розміри тощо. Після уточнення всіх деталей — вам повідомлять час доставки.

3. Аванс. Деякі групи товарів ми відправляємо після здійснення авансового платежа. Щоб скористатися цією можливістю, при замовленні товару в анкеті вкажіть — аванс та очікуйте дзвінка або повідомлення від наших менеджерів. Вони уточнять деталі та суму авансу і відправлять ваше замовлення. Решту суми ви оплатите після отримання квитанції про відправлення замовлення або після доставки меблів нашою власною службою доставки.

4. Післяплата. Ви можете скористатися можливістю накладного платежа та оплатити меблі просто у відділенні поштового оператора після отримання товару.

1. Доставка меблів здійснюється власними авто магазину по Рівному та наближених регіонах. Деякі групи товарів ми відправляємо по Україні службами доставки. Будь ласка, перевірте інформацію про варіанти доставки товарів перед оформленням замовлення.

Повернення
Згідно ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» покупець має право повернути товар неналежної якості протягом 14 днів або замінити його на рівноцінний. На різні групи товарів діють різні види гарантії з різними тривалостями від виробників меблів та магазину. Ви можете уточнити їх у менеджерів за контактами вказаними на сайті. У разі виявлення дефектів або виведення з ладу без вини покупця товарів протягом гарантійного терміну магазин пропонує безоплатний ремонт товарів або заміну їх на рівноцінні. Підставою на гарантійне обслуговування є бланк замовлення, який оформлює покупець під час замовлення товару.

Проводимо повернення через РРО

Дуже часто, покупці повертають товар з різних причин. Але не всі продавці знають, коли можна робити повернення і як проводити видачу грошей через РРО. У даній статті ми розберемося в цих питаннях і розглянемо найпоширеніші ситуації.

В яких випадках можна повернути гроші за товар?

Закон про захист прав споживачів, передбачає наступні причини для повернення товару:
1. Повернення товару неналежної якості, виявлені істотні недоліки.
2. Повернення товару належної якості, але він не підійшов за якимись параметрами та в продажу немає аналогічного.
У цих випадках гроші за товар повертаються в день повернення, а якщо це не можливо, то не пізніше семи днів.
3. Зменшення вартості товару, в разі виявлення дефекту протягом гарантійного терміну.
4. Повернення авансу за не отриманий товар.
5. Повернення грошей за ненадані послуги.

Видача грошей покупцеві при поверненні товару (через не виконану послугу) вважається такою ж розрахунковою операцією, як і продаж самого товару (послуги). Тому в разі повернення товару або відмови від послуги, ви повинні видати покупцеві розрахунковий документ форми №ФКЧ-2 (фіскальний касовий чек) на повну суму проведеної операції.

Як видати гроші при поверненні товару?

При поверненні грошей через РРО необхідно надрукувати видатковий чек, зареєструвавши від’ємну суму. При цьому перед виданою сумою може бути надрукований знак мінус.

Якщо алгоритм роботи РРО не забезпечує окремого накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків:

 • дозволяється реєструвати видачу коштів за допомогою операції «службова видача»;
 • забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції «сторно».

При поверненні суми понад 100 гривень, необхідно складати акт про видачу коштів. Такий обов’язок покладається на матеріально-відповідальну особу або на обличчя, котре здійснює такі розрахунки. Це можуть бути касир або адміністратор торгового залу.
В акті вказується інформація про покупця, дані його документів (немає чітких вимог, який саме це повинен бути документ, можна використовувати паспорт, права, студентський і т.д.), інформація про товар, сума, дані документа, що підтверджує покупку.

Далі акт про повернення необхідно передати в бухгалтерію і зберігати протягом трьох років. Якщо у вас немає бухгалтера, тоді приклейте цей акт в КОРО на останню сторінку. Запис про повернення в КОРО робити не потрібно, оскільки її ведуть тепер тільки в періоди відключення електроенергії або коли РРО не працює.

Чи можна повернути товар без чека?

Бувають ситуації, коли покупці хочуть повернути товар і отримати назад гроші, але чек про покупку відсутній. Податківці в такій ситуації говорять, що для повернення потрібен підтверджувальний розрахунковий документ. З іншого боку, вони погоджуються з тим, що в разі звернення такого покупця, податкова може надати інформацію з бази податкової про такий чек у разі надання їм повної інформації про покупку. Для цього потрібно сказати:

 • назву товару;
 • вартість;
 • дату і час покупки;
 • адресу магазину;
 • фіскальний номер РРО.

Чи передбачена відповідальність за не складання акту про повернення?

Чинним законодавством не передбачена відповідальність до суб’єктів господарювання за не складання акту про повернення коштів або через не заповнення будь-яких в ньому пунктів.

Проте, податківці говорять, що така дія не порушує Закону про РРО в частині порядку проведення розрахунків, але порушує вимоги щодо застосування РРО прописані в п.8, розділу ІІІ Порядку № 547. Це означає, що штраф у розмірі від 34 до 85 гривень все одно світить.

Зверніть увагу: якщо в акті не заповнені будь-які графи, він все одно дійсний, а от якщо не стоїть підпис покупця про отримання грошей, то акт вважається фіктивним.

Як повернути гроші за товар, якщо в касі РРО не вистачає коштів?

Якщо в касі РРО не вистачає коштів для повернення покупцю, касир зобов’язаний звернутися в бухгалтерію для поповнення каси РРО з каси підприємства. Таку операцію проводять через РРО як «Службове внесення», а бухгалтерія підприємства оформляє видатковий касовий ордер.

Якщо у ФОП в касі РРО не вистачає грошей, він може зняти готівку з розрахункового рахунку і внеси їх у скриньку РРО як «Службове внесення». Ніяких додаткових документів оформляти не потрібно.

Чи можна повернути товар в іншому магазині, ніж він був куплений?

Розглянемо ситуацію: в одного власника є два магазини А і Б. Клієнт купив товар в магазині А і прийшов повертати його в магазин Б. Чи можна проводити таке повернення?

Читать еще:  Можно ли не оформлять ДТП, если авто стукнулись боковыми зеркалами

При наявності підтверджувального документа, покупець може повернути товар:

 • або продавцеві за місцем купівлі товару;
 • або створеному власником продавця за місцезнаходженням споживача торговому підприємству (філії), яке здійснює продаж товарів, аналогічних придбаним.

При цьому місце повернення коштів законодавством не передбачено.

Це означає, що покупець на свій вибір може повертати товар в будь-який магазин мережі за умови, що він належить одному власникові.

Чи можна отримати готівку при поверненні, якщо товар був куплений безготівково?

Якщо товар був куплений за допомогою банківської карти через POS-термінал, то і повернення грошей, на думку податківців, повинно здійснюватися на банківську карту, шляхом перерахування грошей в банк покупця на платіжну карту. Якщо сума повернення понад 100 гривень, потрібно складати акт про повернення.

Якщо товар був оплачений через ПКТС (термінал самообслуговування), гроші теж треба повертати в безготівковій формі через банк або РРО.

Якщо товар був замовлений і оплачений через Інтернет, то і повертати гроші потрібно буде на карту покупця в безготівковій формі.

Захист прав споживачив повернення аванса за товар

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення і повідомляється таке.

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на захист своїх прав державою; належну якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством; звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав; об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Також споживачі зобов’язані перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар; в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару — до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції; користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), що встановлені виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації.

Захист прав споживачів здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства, а також суди.

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обмін товару.

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати:

пропорційного зменшення ціни;

безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та в строки, встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил або договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, задовольняються за згодою продавця.

Вимоги споживача, пред’являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред’явити одну з вимог, а в разі його невиконання заявити іншу.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, які здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначеним вимогам на підставі договору з виробником.

Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

При наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості — протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не ведеться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни проводиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни — виходячи з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар проводяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни — виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності.

При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший термін.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні терміни, гарантійний термін на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного терміну. Ця вимога може бути пред’явлена ​​протягом установленого терміну служби, а якщо такий не встановлено — протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника.

Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, — технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

При продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Вимоги споживача, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що у Вашому випадку є порушення з боку продавця, Вам необхідно написати заяву адресовану продавцю з чіткими вимогами на основі закону, в чому ми Вам можемо допомогти!

Якщо Ваші вимоги про відшкодування грошей або про заміну неякісного товару якісним не були почуті, потрібно шукати захист у вищих інстанціях.

Якщо продавець відмовляється задовольнити Ваші вимоги, Ви можете захистити свої права і інтереси в судовому порядку, звернутися в громадську організацію із захисту прав споживачів, написати скаргу до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації:

Як повернути товар належної якості до магазину. Про правові аспекти захисту прав споживачів у чергових консультаціях фахівців системи БПД

Напередодні Нового року та різдвяних свят кожен з нас знаходиться у приємних турботах: як відсвяткувати свята, що приготувати, які подарунки вибрати рідним та близьким. Проте досить часто трапляються ситуації, коли ми придбавши подарунки в магазині та прийшовши додому розуміємо, що річ нам не підходить чи то розмір, колір тощо або наш подарунок не до вподоби близьким.

Як діяти в правовому полі покупцям, щоб повернути товар належної якості до магазину, інформують фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

Законом України «Про захист прав споживачів» передбачено, що протягом 14 днів з моменту оформлення покупки справний товар, тобто товар належної якості, який з будь-яких причин не сподобався покупцю, можна повернути. Проте, на практиці повернути такий товар, якщо він без дефектів чи браку, наважуються не всі. Причиною цього частіше за все є юридична необізнаність та не завжди чемна поведінка продавців, які не хочуть прикладати додаткові зусилля для оформлення операції, яка не збільшує, а зменшує обсяг їхніх продажів.

Читать еще:  Региональный материнский капитал на автомобиль в 2020 году

Що ж необхідно зробити для того, щоб повернути свої кошти, заощадивши при цьому свій час та нерви? Перш ж за все слід запам’ятати декілька простих правил. Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Відповідно до норм чинного законодавства споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Випадки, коли продавець погодився б обміняти товар після спливу 14 днів, трапляються рідко і, як правило, винятком з правил. Тому слід бути уважними і не пропустити строк для відповідно звернення, оскільки після його закінчення Ви зможете повернути чи обміняти товар лише за гарантією, тобто якщо він неналежної якості.

Варто пам’ятати, що обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики. Тому якщо Ви, наприклад, придбали сукню і в перший же день, пішли в ньому на роботу, зрозуміли, що воно Вам тисне, то повернути товар вже скоріше за все не вийде, оскільки на одязі залишаться хоч і не значні, але все ж помітні сліди носіння, що автоматично поставить товар у ряд «вживаного».

Наступною обов’язковою умовою для того, щоб отримати або обміняти товар належної якості є наявність розрахункового документу, виданого споживачеві разом з проданим товаром. Пам’ятайте, що наявність чеку є підставою для обміну або повернення товару та доказом того, що саме в цьому магазині ви придбали товар.

Як діяти покупцю, якщо у магазині відсутній аналогічний товар? Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець, в свою чергу, зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

Який же порядок відшкодування коштів споживачу? При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Кошти, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше семи днів.

Слід зазначити, що не всі товари Ви можете обміняти та повернути. Існує перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню. Як правило, при купівлі таких товарів про те, що їх неможливо обміняти або повернути, Вас попередять продавці, однак не слід покладатися лише на їхню сумлінність. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» і до нього віднесено продовольчі товари, лікарські препарати, предмети сангігієни, а також дитячі іграшки, білизну, друковані видання, ювелірні вироби та інші.

Звертаємо Вашу увагу, що Закон гарантує Вам можливість не лише обміняти товар, а й повернути його.

Як правило, коли Ви наполягаєте саме на поверненні товару, продавець в магазині буде посилатися на вищезазначену статтю 9 Закону України «Про захист прав споживачів» та запевняти, що товар можна лише обміняти на інший аналогічний. Проте це не так!

Зазвичай споживач у таких випадках вже визначився з аналогічним товаром, що пропонується у зовсім іншому магазині, тому нав’язування йому того чи іншого товару буде порушувати його право на вільний вибір, тобто базовий принцип свободи договору.

Підстави для обміну або повернення товару завжди суб’єктивні, але Ваші доводи мають стосуватися саме неможливості використання товару за призначенням. Звичайно може трапитись, що Ваші аргументи не влаштують продавця, однак в будь-якому випадку не дозволяйте обдурити себе і наполягайте на своєму. Якщо представник торговельного закладу не сприймає жодні аргументи, то єдиним варіантом вирішення спору буде звернення до суду. Для цього Вам слід зафіксувати факт звернення до магазину, тобто вручити під підпис представнику магазину заяву з вимогою про повернення товару, якщо у Вас відмовляються прийняти так заяву – її слід направити поштою або кур’єром та зберегти докази відправлення.

Слід зазначити, що навіть за відсутності проблем із продавцями для оформлення розірвання договору Вас можуть попросити написати заяву на ім’я директора магазина про повернення товару. У заяві варто вказати назву і реквізити продавця (магазину, товариства або фізичної особи-підприємця). Як правило така інформація міститься в чеку, або на стенді «Куточок споживача». Також необхідно зазначити свої прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані (адреса, телефон). У заяві слід вказати, коли і який товар був придбаний, за яку ціну, а також вказано, що річ не підійшла вам за однією з таких характеристик: форма; габарити; фасон; колір; розмір (або інші причини) і тому не може бути ним використаний Вами за призначенням.

Варто сформулювати вимогу про обмін товару на аналогічний (повернення грошей за придбаний товар). Підпис на заяві, поточну дату або дату, коли збираєтеся безпосередньо звернутися до продавця (пам’ятайте про те, що у вас є всього 14 днів). Пам’ятайте, що гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Захист прав споживачив повернення аванса за товар

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

 • Головна
 • Служба
  • Про службу
  • Керівництво
  • Структура
  • Декларування доходів
  • Очищення влади
  • Кадрова політика
   • План роботи сектору управління персоналом
   • Вакансії
   • Графік відпусток
   • Підвищення кваліфікації
   • Зразки документів
   • Результати конкурсу
 • Діяльність
  • Нормативно-правова база
  • Реєстри
  • Державні закупівлі
   • Річний план держзакупівель
  • Плани заходів держконтролю
  • Ліцензування
  • Антикорупційна діяльність
   • План заходів
   • Виконання плану
  • Графік чергування спеціалістів
  • Рішення про запровадження карантинного режиму
 • Прес-центр
  • Новини
  • Фото
  • Відео
  • Інтерв’ю
 • Публічна інформація
  • Форма та порядок подання запиту
  • Законодавство
  • Договори оренди
  • Звіти
 • Адміністративні послуги
 • Зворотній зв’язок
  • Графік роботи
  • Контактна інформація
  • Графік особистого прийому громадян
  • Контакти терорганів
  • Зв’язки з громадськістю
   • Звернення громадян
   • Звіти
 • Повідом про корупцію
 • ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИЕПІЗООТИЧНОЇ РОБОТИ
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ КАРАНТИНУ РОСЛИН
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ НА КОРДОНІ
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ОБІГОМ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ ПРОГНОЗУВАННЯ, ФІТОСАНІТАРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ В СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  • Працівники відділу
 • УПРАВЛІННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
  • Працівники управління
 • УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  • Працівники відділу
 • СЕКТОР КОНТРОЛЮ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМИ ЦІНАМИ
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  • Відділ санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів
  • Відділ безпеки середовища життєдіяльності
  • Планування та звітність
  • Актуальна інформація
  • Працівники управління
 • ВІДДІЛ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВІДДІЛ РИНКОВОГО ТА МЕТРОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ
  • Матеріали та рекомендації
  • Працівники відділу
 • ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР
  • Нормативно-правова база
  • План діяльності з внутрішнього аудиту
  • Звіти
 • ХМЕЛЬНИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

ТОВАРИ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБМІНУ АБО ПОВЕРНЕННЮ

Згідно статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено право споживача обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо куплений товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.

Обмін або повернення товару можливе на протязі 14 днів, без врахування дня покупки, якщо триваліший термін обміну або повернення товару не було оголошено продавцем. Обмін або повернення товару проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби, ярлики та розрахунковий документ, виданий продавцем разом з товаром. Якщо на момент обміну або повернення потрібного товару немає у продажу, споживач має право розірвати договір купівлі-продажу та повернути товар і одержати назад гроші.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів», затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).
До товарів які не підлягають обміну, або поверненню відносяться:
1. Продовольчі товари.
2. Лікарські засоби.
3. Предмети сангігієни.
4. Фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір.
5. Корсетні товари.
6. Парфюмерно-косметичні вироби.
7. Перо-пухові вироби.
8. Дитячі іграшки м’які.
9. Дитячі іграшки гумові надувні.
10. Зубні щітки.
11. Мундштуки.
12. Апарати для гоління.
13. Помазки для гоління.
14. Гребінці, гребені та щітки масажні.
15. Сурдини (для духових музичних інструментів).
16. Скрипкові підборіддя.
17. Рукавички.
18. Тканини.
19. Тюлегардинні і мереживні полотна.
20. Килимові вироби метражні.
21. Білизна натільна.
22. Білизна постільна.
23. Панчішно-шкарпеткові вироби.
24. Товари в аерозольній упаковці.
25. Друковані видання.
26. Лінійний та листовий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником).
27. Аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом.
28. Вироби з натурального та штучного волосся (перуки).
29. Товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування т. д.).
30. Інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо).
31. Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Перелік товарів, що не підлягають обміну або поверненню є вичерпним.
Продавець не має права відмовити в обміні або поверненні товару, не включеного до переліку, якщо він відповідає всім вимогам, передбаченим ст. 9 Закону.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector